Dorpsplan

27 mei 2018. Nieuw dorpsplan voor de komende 8 jaar opgesteld
Omdat de tijd niet stilstaat is het dorpsplan voor Exel, dat was opgesteld in 2008, inmiddels achterhaald. Daarom is er een nieuwe versie uitgebracht en overvoorblad dorpsplanhandigd aan de gemeente. In het dorpsplan staan de plannen en de visie verwoord voor de komende jaren. De belangenvereniging maakt, zo ook nu is gebeurd, het dorpsplan in samenwerking met de Beo leden. Het nieuwe dorpsplan 2017-2025, met de naam ‘Werken aan een bloeiend Exel’, is ingedeeld in de volgende thema’s:
– Woningbouw
– Infrastructuur en veiligheid
– Laanbomenbeheer
– Glasvezel, mobiele data en telefonie
– Wonen, werken en recreëren
– Voorzieningen
– Zorg en welzijn

Per thema zijn vervolgens een of meer heldere doelstellingen geformuleerd waar de komende jaren aandacht aan zal worden gegeven. Het nieuwe dorpsplan is op onderstaande link te downloaden, zodat het bereikbaar is voor alle leden en overige belangstellenden.

Dorpsplan Exel 2017 – 2025

10 juni 2014. Dorpshuis Exel gaat er komen.HPIM0273
Vorige week vrijdag is bekend geworden dat de provinciale subsidie voor de realisatie van een dorpshuis in Exel is toegekend. De Belangenvereniging Exel en Omstreken (BEO) is zeer verheugd met dit feit omdat nu samen met het toekennen van de gemeentelijke startsubsidie de plannen realiseerbaar zijn geworden. De bouwcommissie gaat zich nu buigen over de uitvoeringsplanning om ongebruikte delen van Café Restaurant de Exelse Molen om te bouwen tot multifunctionele dorpshuisruimte en vergaderruimtes voor de Exelse verenigingen. De plannen omvatten eveneens een upgrading van de toegankelijkheid van de ruimtes en nieuwe toiletgroepen. Middels een convenant worden de gebruiksrechten van de ruimtes en de participatie van de Exelse Molen geregeld. Het dorpshuis zal worden gerund door een commissie van de BEO. Het plan is om na de zomer te starten en in de loop van 2015 de ruimtes gebruiksklaar op te leveren. Een groot onderdeel van de werkzaamheden wordt middels zelfwerkzaamheid uitgevoerd. In Exel is men gewend om gezamenlijk de handen uit de mouwen te steken bij het realiseren van grote projecten. Dit laatste is recentelijk maar weer bevestigd met het succesvol organiseren van het Hazenbal en serie Trojka toneeluitvoeringen van de jubilerende AEV. De vorderingen van de verbouwingen zijn te volgen via de Exelse website: Exelplaza.nl

5 juni 2014. Subsidie Provincie voor Dorpshuis toegekend.
De Provincie Gelderland heeft de door BEO aangevraagde subsidie voor de ontwikkeling van een Dorpshuis in de Exelse Molen gehonoreerd. Exel kan € 97.000– uit Arnhem tegemoet zien. De subsidie wordt verstrekt in het kader van de subsidieregeling Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen.

Met deze subsidie wordt ook de reeds door de gemeente Lochem toegezegde subsidie veilig gesteld a € 30.000,-

Voor meer informatie: klik hier.

28 mei 2014. Dorpshuis nader besproken tijdens ALV BEO.
140528_plaaatje_bij_ludieke_presentatie_dorpshuisTijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering van BEO heeft de voorzitter Peter Noordanus middels een een ludieke  presentatie de visie over Exel nog eens de revue laten passeren. Tiojdens deze presentatie wees de voorzitter erop dat er in het kleine Exel enorm veel te doen is. De inwoners krijgen samen veel voor elkaar. Het nieuwe dorpshuisplan, waar hopelijk snel groen licht voor komt, is van grote waarde voor verder te ontwikkelen activiteiten. Klik hier om de presentatie (nogmaals) te bekijken.

 

 

16 januari 2014. Verzoek om subsidie voor dorpshuis in februari in de Raadsvergadering.
Na een positief advies van het college van B&W op 14 januari j.l. zal een verzoek tot verstrekken van een eenmalige subsidie voor het inrichten van een dorpshuis in een deel van de Exelse Molen op 24 februari a.s in de meningvormende raadsvergadering worden behandeld. Het tijdspad is kort en omdat BEO ervan uitgaat dat het plan niet controversieel is hoopt zij dat er ook op dezelfde avond nog een besluit genomen zal worden.Een positief besluit is van groot belang voor Exel omdat hiervan ook een subsidieverstrekking van de Provincie Gelderland afhangt. Op 3 februari zal het plan worden besproken tijdens een ronde tafel gesprek waarbij BEO voorzitter Peter Noordanus zal aanschuiven om een en ander toe te lichten.

Klik op de volgende links voor meer informatie.

Aanvraag subsidie gemeente Lochem

Concept raadsvoorstel

Het dorpshuisplan

Agenda Ronde tafel 3 februari 2014

21 mei 2012. Korte samenvatting ontstaan Dorpsplan.
Om de leefbaarheid en het aanzien van Exel goed te houden heeft BEO al lang geleden initiatieven genomen om de Kern Exel te ontwikkelen tot een volwaardig centrum van het hele gebied.

In 2007 heeft BEO daarvoor de Werkgroep Dorpsplan ingesteld die een zo goed mogelijke afspiegeling vormt van de inwoners van zowel de kern als het buitengebied. Onder leiding van de mensen uit de Vereniging van Kleine Kernen is hieraan gewerkt.

De groep heeft allerlei aspecten bekeken en beschreven zoals bijvoorbeeld woningbouw (incl. seniorenwoningen), een multifunctionele ruimte, het tegengaan van verpaupering (leegstand) en het behoud van landschapselementen, verkeersveiligheid, laanbeplanting, economische bedrijvigheid, etc.

Een aantal van de onderzochte onderwerpen zijn nog steeds actueel. Ook zijn er onderdelen achterhaald door de tijd. Toch mag er gerust gesproken worden van een succesvol initiatief van buurt en BEO: er zijn een aantal belangrijke punten uitgewerkt en het plan is nog steeds een basis voor nieuwe ontwikkelingen.

De meest in het oogspringende gerealiseerde aanbevelingen zijn de laanbeplanting aan de Oude Lochemseweg in de kern Exel en de aanpassingen van de wegen in de kern en het buitengebied, die de verkeersveiligheid zeker ten goede komen. Veelal zijn deze met subsidies en zelf werkzaamheid gerealiseerd. Een mooi staaltje saamhorigheid van de inwoners van het BEO werkgebied.
Andere ideeën zijn soms wat minder zichtbaar, maar veelal blijkt weer het belang van deze gemeenschappelijke inspanningen.